رادین جدیدترین اخبار و مطالب وبسایتهای فارسی

ایران مطلب

آخرین پست های وبسایت ایران مطلب به صورت خودکار از بلاگ ایران مطلب دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.علایق و روحیات جنسی - شخصیتی مرد متولد آذر ماه

درخواست حذف اطلاعات
مرد متولد آذر ماه
کنجکاوی مرد متولد آذر و بی قراری او در فیصله دادن ھر چه زودتر مشکلات چنان زیاد است که به راستی گاھی نمی توان حدی برای آن قائل شد .یکی دیگر از ویژگی او این است که پیوسته گروھی در اطراف وی دیده می شوند و بالنتیجه برای دستیابی به چاره ای جز این ندارید که راه خود را از بین این جمع باز کنید از سوی دیگر لازم است عنوان کرد که به ھیچ وجه جایز نیست نسبت به این شخص بدبین باشید چه او بلاشک یکی از خوشبین ترین افرادی است که خداوند کرده است .و آنقدر خوشبین است که اگر یکی از دشمنایش یک دھانه اسب برای او ارسال دارد به خود می گوید حتما اسبش را فراموش کرده است.
طبیعی است یک چنین خوشبینی ممکن است خطرناک باشد زیرا در اثر آن چنان به مردم اعتماد می کند که حدی بر آن متصور نیست البته من منکر آن نیستم که این خوش بینی از نظر زن و فرزندانش یک امتیاز جالب محسوب می شود.خوشبختانه برای او و احتمالا برای او و احتمالا برای شما مرد متولد آذر آدم فوق العاده خوش شانسی است و این شانساغلب در لحظاتی که خوشبینی ھای بی دلیل او برایش گرفتاری ایجاد می کند به داد او می رسد او آنقدر خوش شانس است که اگر به مس دست بزند طلا می شود و طبیعی است که آدمی با چنین خوش شانسی خوش بین ھم می شود .خوش شانسی او در مسائل عاشقانه نیز قابل رؤیت است و اگر احیانا پای عشقی در میان بیاید که نتواند عاقبت خوشی برای او داشته باشد زود به ریشه آن پی می برد و دست از آن می شوید . مرد متولد آذر صاحب بزرگرترین کلکسیون دوست و آشنا در دنیاست و این دوستان اغلب دوستان واقعی و ھستند زیرا به ھنگام انتخاب مرد متولد آذر به جای توجه به ظاھر دوستان دقت خود رامتوجه باطن آنھا می سازد در مقابل تعداد دشمنان او بسیار محدود است کسانی که از رک گویی او آزرده خاطر می شوند چند روزی و یا چند ھفته ای با او بد می شوند و در جرگه مخالفین در می آیند اما پس از مدتی پی می برند که او بدون ھیچ گونه قصد و غرضی حقیقت تلخ را گفته و منظور آزار و اذیت نداشت است.ھمانطور که قبلا گفته شد سیاره کسی که در ماه نھم سال متولد شده مشتری است و کسی که تحت تأثیر این غول منظومه شمسی قرار داشته باشد کمی در رفتار و گفتار بی ملاحظه است اما بدجنس و موذی نیست.راجع به بد زبانی و نحوه سخن گفتن او باید گفت که مقصود خود را به راستی شبیه در چنته دارد بیان می دارد . یعنی « کماندار « تیرھایی که صورت فلکی او یعنی بدون سیاست و ملاحظه کلمات را از چله کمان دھان رھا می سازد . کلام او ممکن است درست مانند این تیر قلب شما را جریحه داز کند اما اگر قدری مقاومت به خرج دادید و به آن عادت کردید آن وقت تا آخر عمر از قرار داشتن در جوار مردی که دل و زبانشیکی است چنان احساس آرامشی خواھید داشت که بی شک برای بسیاری از زنان رشک آفرین خواھد بود. یکی از اشکالات بزرگی که این مرد با آن مواجه است پیدا کردن و بکار بردن لغات مناسب در موقع حرف زدن است.

در نتیجه اغلب مجبور می شود گفته ھای خود را با جملات دیگری حل و اصلاح کند. برای مثال او ممکن است در یک گردش عاشقانه در زیر مھتاب با لحن مؤثری به شما عزیزم بدون شک تو مناسب ترین زنی ھستی که یک مرد ممکن است به : « بگوید سپسبا مشاھده آثار عصبانیت در قیافه شما با « عنوان دوست خود انتخاب کند آخر عزیزم مرد وقتی اقدام به گرفتن دوست دختر » : دستپاچگی اضافه می کند که آن وقت سعی می اصل مھم خاصی « می کند که زنش پیر و زشت شده است نیست و به ھیچ عنوان مایل به آزرده خاطر ساختن کسی نمی باشد آن وقت می توانید با خیال کند زیباترین دختران دنیا را برای معشوقه بودن پیدا کند. به ھر صورت اگر این آسوده در جوار او قرار بگیرید و از داشتن نامزد یا ھمسر صادقی چون او لذت ببرید.

از نظر امور عاطفی باید بگویم که عشق در قلب او نه تنھا به کندی صورت می گیرد بلکه ھرگز نمی تواند شور عشق به اعماق آن برسد اما شما می توانید به ھمین رسوخ سطحی اعتماد کامل داشته باشید اگر شما به دورویی ھایی که در برخی مردان وجود دارد واقف باشید آن وقت می بینید که خداوند با قرار دادن یک مرد متولد آذر در سر راه شما چه نعمتی را به شما ارزانی داشته است آن وقت دیگر وقتی او از عشق ھای قدیم خود یا خاطرات خوش گذشته خویش برای شما صحتب می کند . یا گاھی با زخم زبان شما را کمی می آزارد قلبا ناراحت نمی شوید .
دخترھا و در دوستی خود با مرد متولد آذر اغلب دچاراشتباه می شوند و رابطه خود را خیلی جدی تر از آنچه که واقعا ھست فرض می کنند و این امر بالطبع منجر به قضاوت ھای ناروایی درباره او می گردد اما در اینجا نیز شانس معروف به کمکش می آید و دیری نمی گذرد که این دخترھا پی می برند اشتباه از ایشان بوده و او نظر خاصی از این دوستی نداشته است. دمدمی مزاجی او در روابط عاشقانه ای که در دوران تجرد و جوانی با جنسمخالف بر قرار می سازد به خوبی مشاھده می گردد و به قول معروف ھر روز با یکی سر می کند و اگر در این میان کسی پیدا شد که این رابطه را جدی گرفت و خواست قدمی فراتر بگذارد به احتمال قوی از عکس العمل طنز آمیز او افسرده خاطر می گردد.از امتیازاتی که موجب جلب این مرد به طرف یک زن می گردد ھوشمندی است مرد متولد آذر ھرگز حاضر نیست با زنی سبک سر دوستی خیلی نزدیک داشته باشد و و یا احیانا با او پای سفره عقد بنشیند .
از اینکه مورد سؤال ھای متعدد قرار بگیرد بیزار است و اگر میخواھید که او را ھمیشه از آن خود بدانید سعی نکنید غل و زنجیر به پاھایش بزنید یا در حقش حسادت به خرج بدھید و بخواھید که از ھمه اسرار دل او باخبر شوید. او را آزاد بگذارید به صداقت و رک گویی وی تکیه کنید و خیالتان از ھر جھت راحت باشد اگر بتوانید دنیا را از ھمان دیدگاھی که او به آن می نگرد نگاه کنید و انسان ھا را به ھمان صورتی که ھستید قبول داشته باشید آن وقت می توانید حتم داشته باشید که علیرغم نشاط عمیقی که به ھنگام برخورداری از آزادی سراسر وجود وی را بر می گیرد شما آن ھم فقط شما عزیزترین زن دنیا برایش خواھید بود و او ھرگز شما را به دیگری نخواھد فروخت.

برای آنکه عزیزترین زن دنیا برای او باشید راه ھای دیگری ھم وجود دارد: سعی کنید پیوسته ھوشیار باشید بگذارید او فرمانروای خانه باشد به ورزش عشق بورزید او را در سفر و کوھنوردی ھمراھی کنید دست و دلباز باشید احساسات به خرج بدھید ناز و کرشمه داشته باشید . بالاخره ھرگز نخواھید که مانع آزادی و رفت و آمد او بشوید. لطفا زود قضاوت نکنید در مورد این قسمت اخیر او حاضر است ھمین امتیاز را برای شما قائل بشود فقط کافی است به او گوشزد کنید که شما ھم روح آزادمنشی دارید.
او مخالفت نکنید و یادتان باشد که پس از ازدواج با مردی که » انقلابی » ھرگز با افکار تحت تأثیر صورت فلکی کماندار است بیش از ھر زن دیگری در معرض خطر طلاق و از دست دادن شوھر خود قرار گرفته اید وقتی دیدید که او کمان خود را در دست گرفته و تیرھایش را یکی پس از دیگری به سوی ھدفی غیرممکن رھا می کند بھترین کار آن است که فکر خود را به موضوع دیگر معطوف سازید و ان وقت در یک شب عاشقانه خواھید دید که صادقانه به شما می گوید: به راستی ھمسر ایده آلی برای او ھستید . اغلب مردان متولد آذر به طرز و حشتناکی از تشکیل دادن خانواده امتناع دارند اغلب آنه ھا به خاطر اینکه اعضای خانواده او ھستند آنھا را دوست دارد و به ھمین دلیل ھمیشه بین ایشان و سایر اعضای خانواده مثل خواھران برادران پدر و مادر نوعی جدایی آشکار مشاھده می گردد. او درست مثل متولدین ماھھای دیگر با پدر و مادر و برادر و خواھر خود رفت و آمد می کند و نسبت به آنھا علافقه مندی نشان می دھد اما ھرگز مایل نیست و اجازه نمی دھد که آن ھا در زندگی خصوصی او دخالت بکنند.

شما ھم اگر زن عاقلی باشید می توانید از این موضوع سرمشق خوبی بگیرید و ھرگز به دنیای خیلی اختصاصی او قدم نگذارید. از جمله چیزھای عجیبی که باید در منزل یک شوھر متولد آذر داشته باشید یک چمدان کاملا آماده برای مسافرت است زیرا بدون شک مسافرت ھای زیادی انجام خواھید داد شما در این مسافرت ھا می توانید با خیال راحت سگ و گربه خود را ھم ھمراه ببرید زیرا شوھرتان عاشق حیوانات است. در این مسافرت ھا او خواھان آزادی بیشتری است پس با کمال سخاوتمندی بر تعداد شب ھایی که او می تواند بیرون بماند بیفزایید و طبق معمول یادتان باشد که صبح روز بعد سئوالی درباره صداقت و وفاداری او نکنید. اگر مرد متولد آذر عصبانی بشود به صورت موجود خطرناک و غیر قابل کنترلی در می آید و به قول معروف تا عقده خود را خالی نکند آرام نمی گیرد .

بین زحمت ترمیم خرابی ھایی که او به ھنگام عصباینت به بار می آورد و زحمت خودداری از متھم کردن او به نادرستی انجام این آخری به مراتب راحت تر از آن دیگری است . اگر او کار خلافی انجام بدھد بدون شک خودش به شما می گوید ( در حالی که معلوم نیست شما تاب تحمل شنیدن آن را داشته باشید . ) علاقه او به کودکانش در سنین بالا زیادتر می شود اما علی الاصول از مشاھده بچه مخصوصا بچه ھای کوچک شاد می گردد . متولد آذر مردی است که کودکان خود را خیلی زیاد برای انجام کارھای ورزشی به گردش می برد و به این دلیل روابط او با پسرھایش نزدیکتر از دخترھا برای ورزش مخصوصا ورزش ھایی نظیر کوه نوردی دارند و بھتر می توانند پابه پای او قدم بردارند از سوی دیگر بچه ھای پسر ھم او را خیلی به خود نزدیک و صمیمی احساس می کنند به نحوی که پس از سن سیزده چھارده سالگی نوعی حالت رفاقت بین ایشان پیدا می شود و ھر قدر بچه ھا بزرگتر می شوند این رفاقت عمیق تر و افزون تر می گردد.

رک و راستی این پدر گاھی اوقات که کودکانش نیاز به ھمدردی دارند ممکن است توی ذوق ایشان بزند از آن گذشته کنجکاوی او ھم گاھی موجب ناراحتی بچه ھایش می شود زیرا بچه ھا نسبت به اسرار خود سخت حساس ھستند و وقتی با سئوالات پشتسر ھم پدر خود مواجه شدند ناراحت می گردند.تنھا موردی که پدر متولد آذر از خود خشونت و سختی نشان می دھد موقعی است که از بچه ھای خود دروغ بشنود .
یادتان باشد که به خاطر بچه ھا او را فراموش نکنید و وقتی دیدید که می خواھد با شما و در کنار شما باشد بچه ھا را فورا فراموش کنید ممکن است بگویید مگر این کار ممکن است اما به ھر صورت ھمیشه یادتان باشد که تا چه حد در جوار این مرد دمدمی مزاج و تند که ریشه ھای عشق به انتھای قلب او رسوخ نمی کند در معرض خطر طلاق قرار دارید اگر نمی خواھید او را از دست بدھید بچه ھا را به وی ترجیح ندھید مرد متولد آذر با مغز و دل خود به تناوب فکر می کند به ھمین دلیل اصلا نباید انتظار داشته باشید که پیوسته احساساتی وعاشق پیشه و یا دائما منطقی و عادل باشد.
منبع: سامیازامنبع : http://iranmatlab.ir/fa/news/106745/علایق-و-روحیات-جنسی-شخصیتی-مرد-متولد-آذر-ماه
چند نکته کاربردی در مورد نرم افزار word

درخواست حذف اطلاعات
ترفندهای کاربردی و ساده نرم افزار ورد


بعید است کسی کاربر رایانه باشد و با نرم افزار word (ورد) مایکروسافت کار نکرده باشد.بعضی در حد ابتدایی با این نرم افزار جامع و مهم آشنا هستند و برخی هم در حد پیشرفته از آن بهره می برند اما در هر نرم افزاری بخصوص نرم افزار پیچیده ای مانند ورد همیشه نکات کوچک ولی کاربردی یافت می شود که دانستن شان در مواقع ضروری به کار می آید. چند نمونه از این نکات را مطرح می کنیم.
اجرای وُرد در حالت امن (safe mode)آیا می دانید شباهت ویندوز و ورد در چیست؟ هر دو می توانند در حالت امن بالا بیایند! ممکن است بپرسید اجرای ورد در حالت امن چه کاربردی دارد؟ یکی از کاربردهای این مورد وقتی است که یکی از افزونه های آن بدرستی عمل نکند و با هر بار اجرای نرم افزار برای شما مشکل ایجاد کند. کاربرد دیگر وقتی است که می خواهید وُرد را بدون هیچ یک از تغییراتی که در تنظیمات آن داده اید اجرا کنید.

برای اجرای ورد در حالت امن دو راه وجود دارد:کلید ctrl را نگه دارید و روی آیکون برنامه بزنید. کلید را همین طور پایین نگه دارید تا دیالوگ حالت امن نمایش داده شود. با تائید این دیالوگ ورد به صورت امن اجرا می شود. راه دیگر این است که از منوی استارت برنامه run را باز کنید (یا با میانبر win + r) و با تایپ عبارت winword /safe کلید enter را بزنید تا به حالت امن ورد بروید. هنگامی که ورد در حالت امن باشد در عنوان آن عبارت safe mode در پرانتز نوشته شده است. برای خروج از این حالت هم کافی است ورد را ببندید و بار دیگر آن را باز کنید تا در حالت عادی اجرا شود.

copy و paste بدون دست زدن به کلیپ بردسناریویی که زیاد پیش می آید این است که شما مطالب خاصی را از نرم افزار دیگری در کلیپ برد دارید که لازم است در جای مناسب paste کنید. حالا این وسط در سند ورد هم می خواهید قطعه متنی را از جایی به جای دیگر جابه جا یا کپی کنید! راه حل چیست؟ خوشبختانه ورد راهکاری برای جابه جایی بدون تغییر کلیپ برد دارد.
برای انجام این کار قسمتی از متن را که می خواهید move یا کپی انتخاب کنید. سپس همان طور که این قسمت به صورت انتخاب شده است ماوس را به جایی ببرید که می خواهید متن به آنجا برود. اما هنوز کلیک نکنید:

برای جابه جا کردن (move) متن انتخاب شده کلید ctrl را نگه دارید و در جای جدید کلیک راست کنید. غیر از این می توانید کلید f2 را بزنید و پس از کلیک در جای جدید enter کنید.برای کپی متن انتخاب شده کلید ctrl+shift را نگه دارید و در جای جدید کلیک راست کنید. غیر از این ترکیب shift+f2 را بزنید و پس از کلیک در جای جدید enter را بزنید.با انجام این عمل هیچ تغییری در کلیپ برد رایانه به وجود نمی آید و مطالب قبلی کپی شده در آن موجود است.

صفحات افقی و عمودی در یک سنداین نکته شاید چندان جدید نباشد ولی بسیار کاربردی است. مواقعی پیش می آید که شما نیاز دارید در یک سند برخی صفحات را به صورت افقی دربیاورید. مثلا برای این که یک نمودار یا جدول به صورت بهتری نمایش داده شود. اما می خواهید دیگر صفحات به همان صورت عادی یعنی عمودی باقی باشند. البته معکوس این امر هم ممکن است پیش بیاید و بخواهید در سندی که تمام صفحات افقی است یک یا چند صفحه خاص جهت متفاوتی داشته باشد.

برای این کار ابتدا متن (جدول تصویر یا ...) صفحه ای را که می خواهید جهتش را تغییر بدهید انتخاب کنید. حال در نوار بالا به تب page layout بروید و از بخش page setup روی گزینه margins کلیک کنید. سپس از منوی آن گزینه آخر یعنی custom margins را انتخاب کنید.

در پنجره بازشده و در بخش جهت جهتی را که می خواهید انتخاب کنید. اما پیش از آن که تائید کنید در قسمت :apply to که در پایین پنجره قرار دارد مورد selected text را انتخاب کنید و کلید ok را بزنید. می بینید آن صفحه تغییر جهت می دهد.

دقت داشته باشید اگر تنها قسمتی از متن یک صفحه را انتخاب کنید و تغییر جهت را انجام دهید ورد تمام آن صفحه را تغییر جهت نمی دهد بلکه همان قطعه متن را در صفحه ای جداگانه با جهت موردنظر قرار می دهد.

یافتن آنهایی که خاص هستند!پیدا کردن و جایگزینی عبارات عملی ساده در ورد به حساب می آید اما همین عمل ساده می تواند بسیار قدرتمند و کارا هم باشد. مثلا شما می توانید تمام مواردی را در متن که یک فونت خاص دارند پیدا کنید و فونت آنها را با فونت دیگری جایگزین کنید یا تمام کلمات انگلیسی را در یک متن فارسی بیابید و فرمتشان را تغییر دهید!
برای انجام این کار ابتدا ترکیب کلیدهای ctrl+h را بزنید تا پنجره find and replace باز شود. سپس بدون وارد کردن هیچ متنی در فیلد find فقط روی آن کلیک کنید تا نشانگر متن در آن قرار گیرد. حال روی کلید««more بزنید تا گزینه های بیشتر باز شود.

در این بخش باز شده با کلیک روی دکمه format می توانید مواردی را که می خواهید پیدا شود انتخاب کنید. مثلا اگر می خواهید تمام قسمت های با فونت خاصی را پیدا کنید گزینه font را بزنید و از فهرست فونت موردنظرتان را انتخاب کنید. حال با زدن enter مواردی که این فونت را دارند پیدا می شود.

اگر بخواهید علاوه بر پیدا کردن جایگزینی فرمت ها را هم انجام دهید روند اشاره شده را تکرار کنید اما این بار پس از انتخاب فرمت اول روی فیلد replace کلیک کرده و فرمت جدید را به همان صورت قبلی انتخاب کنید. حال با زدن دکمه replace all تمام موارد به فرمت جدید درخواهند آمد.

متون مخفیفرض کنید سندی را می خواهید در دو نسخه چاپ کنید که در یک نسخه بخشی از متن وجود ندارد. یا امتحانی را طرح می کنید و می خواهید در پاسخنامه پاسخ ها هم در زیر سوالات وجود داشته باشد.

موارد دیگری هم احتمالا به ذهن تان می رسد که لازم است قسمتی از متن در چاپ مخفی باشد. در این مواقع نیازی نیست دو نسخه از سندتان تهیه کنید ورد راهکاری برای شما دارد: متن های مخفی (hidden text).

مخفی کردن متن عملا افکتی مانند زیرخط یا ایتالیک به شمار می آید که با انتخاب متن می توانید روی آن اعمال کنید. اما این افکت (احتمالا به دلیل ذات مخفی اش!) در کنار بقیه نیست. برای مخفی کردن یک متن (پس از انتخاب آن) روی فلش کوچک گوشه قسمت font در تب home کلیک کنید. در پنجره بازشده و از بخش effects تیک hidden را بزنید.

برای نمایش متون مخفی در تنظیمات اصلی ورد به قسمت display بروید و در بخش ...always show these تیک متون مخفی را بزنید. توجه کنید ورد در حالت پیش فرض متون مخفی را در چاپ نمایش نمی دهد. برای تغییر این قضیه (مثلا برای چاپ پاسخنامه) در همان تنظیمات اصلی و قسمت display در بخش printing options تیک مورد print hidden text را بگذاریدجابه جایی میخی!یکی از قابلیت های جالب و البته ناشناخته ورد امکانی است به نام میخ (spike). میخ تا حدی شبیه کلیپ برد است با این تفاوت که کلیپ برد تنها اجازه استفاده از یک تکه متن را در آن واحد می دهد اما با میخ می توانید چند قطعه متن را که لزوما پشت سر هم نیستند یکجا کپی یا جابه جا کنید. می پرسید چرا میخ؟ شاید دیده باشید جا برگه هایی قدیمی که به صورت یک میخ بود و برگه ها را در آن فرو می کردند. این از آنجا آمده است!
برای این که قطعه متنی را به میخ اضافه کنید آن را انتخاب کرده سپس ترکیب کلیدهای ctrl+f3 را بزنید. با این کار متن cut شده و به میخ افزوده می شود.متأسفانه میخ قابلیت کپی ندارد و اگر می خواهید متن همانجا بماند پس از افزودن آن ctrl+z را بزنید تا متن به جای خود برگردد. با این کار تغییر در میخ رخ نخواهد دادبا همین روند می توانید چند تکه متن را به میخ اضافه کنید. اما چگونه این اطلاعات را paste کنیم؟ برای این کار کافی است در جای جدید (یا فایل جدید) ترکیب ctrl+shift+f3 را بزنید تا هر آنچه به میخ کشیده اید paste شود!منبع:جام جم آنلاینمنبع : http://iranmatlab.ir/fa/news/106743/چند-نکته‌-کاربردی-در-مورد-نرم‌افزار-word
سبد معیشتی خانوار به چه کسانی تعلق می گیرد؟

درخواست حذف اطلاعات
برای تامین برخی از کالاهای اساسی در میان خانوارها دولت قرار است سبد معیشتی را در میان کارگران توزیع کند که جزئیات مربوط به هزینه و افرادی که مشمول دریافت این سبد هستند در هفته آینده مشخص خواهد شد. در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد [ ] نوشته سبد معیشتی خانوار به چه کسانی تعلق می گیرد؟ اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/سبد-معیشتی-خانوار-به-چه-کسانی-تعلق-می‌/
تکلیف قیمت بنزین در سال مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه طی تصویب بندی قیمت بنزین در سال جدید را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه اسفند ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال بند (د) تبصره یک را با رأی موافق رأی مخالف و رأی ممتنع از مجموع [ ] نوشته تکلیف قیمت بنزین در سال مشخص شد اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/تکلیف-قیمت-بنزین-در-سال-96-مشخص-شد/
اسفند تعطیل رسمی شد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت کار سی ام اسفند را تعطیل رسمی اعلام کرد. اسماعیل ظریف آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت در نامه ای به مدیران کل کار استانها درباره تعطیلی اسفند طی اطلاعیه ای اعلام کرد: نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی مصوب ٫ ٫ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اسفند تا [ ] نوشته اسفند تعطیل رسمی شد اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/۳۰-اسفند-تعطیل-رسمی-شد/
جزئیات طرح مسکن اجتماعی برای کم درآمدها

درخواست حذف اطلاعات
طرح مسکن اجتماعی درابتدای روی کارآمدن دولت مطرح شده بود و حالا به تصویب نهایی رسیده است. جزئیات آن نیز روز گذشته ابلاغ شد و بنیاد مسکن مسئول اجرایی این طرح شناخته شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توضیح این طرح می گوید:«درقالب مسکن اجتماعی هم این سؤال پیش می آید که چرا می گوییم مسکن [ ] نوشته جزئیات طرح مسکن اجتماعی برای کم درآمدها اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/جزئیات-طرح-مسکن-اجتماعی-برای-کم-درآمده/
لطفا کارمند بانک نشوید!

درخواست حذف اطلاعات
ساعت ٧ و ٣٥ دقیقه صبح است. پشت باجه فقط صدای صفحه کلید و پول شمار و باز و بسته کردن کشوها می آید. «اگر چایی می خورید برای خودتان بریزید.» این را کارمندی می گوید که چند ساعت میزبانی از من به عنوان یک خبرنگار را پذیرفته است. پیرمردی آن طرف باجه آمده و اعتراض می کند که برایش نه پیامک واریز [ ] نوشته لطفا کارمند بانک نشوید! اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/لطفا-کارمند-بانک-نشوید/
مقایسه مشخصات سامسونگ گلکسی a5 با گلکسی s7

درخواست حذف اطلاعات
سامسونگ گلکسی s7 یکی از بهترین گوشی های هوشمند سامسونگ است که طرفداران زیادی دارد. یکی از دلایل موفقیت گلکسی s7 دوربین خوب و عملکرد مناسب آن است و دیگر عامل موفقیت گلکسی s7 طراحی شیشه ای و فلزی مناسب این گوشی هوشمند است. هنگامی که گلکسی s7 و گلکسی (a5 2017) را کنار هم [ ] نوشته مقایسه مشخصات سامسونگ گلکسی a5 با گلکسی s7 اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/مقایسه-مشخصات-سامسونگ-گلکسی-a5-با-گلکسی-s7/
ویژگی های شگفت انگیز دوربین گوشی lg g6

درخواست حذف اطلاعات
ال جی همواره گفته است که پرچم دار بعدی این شرکت یعنی جی شاید حرف چندانی در بخش سخت افزاری برای گفتن نداشته باشد اما از نظر نرم افزاری هیچ اسمارت فونی قابل رقابت با آن نخواهد بود. ال جی به تازگی اخبار جدیدی در مورد دوربین جی منتشر کرده است. امروز این [ ] نوشته ویژگی های شگفت انگیز دوربین گوشی lg g6 اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/ویژگی-های-شگفت-انگیز-دوربین-گوشی-lg-g6/
قرار است iphone 8 با حافظه gb و gb همراه با گیگ رم به بازار بیاید!

درخواست حذف اطلاعات
بازار شایعات از iphone 8 این روزها بسیار داغ شده و اخبار مختلفی که به گوش می رسد حاکی از این است که در نسخه ٫ اینجی شاهد صفحه نمایش oled هستیم که edge-to-edge (یا همان لب به لب) بوده و قرار است جایگزین iphone 7 plus شود. طبق اخباری که trendforce منتشر کرده این [ ] نوشته قرار است iphone 8 با حافظه gb و gb همراه با گیگ رم به بازار بیاید! اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/قرار-است-iphone-8-با-حافظه-۶۴gb-و-۲۵۶gb-همراه-با-۳-گ/
بمب ساعتی در تجهیزات cisco

درخواست حذف اطلاعات
به تازگی مشکل مرگبار clock در برخی تجهیزات cisco توسط این شرکت گزارش داده شده و همین مسئله موجی از نگرانی را در بین دارندگان تجهیزات این شرکت ایجاد کرده است. چند روز پیش شرکت cisco هشداری را درباره مشکل clock برخی از تجهیزات خود منتشر کرد و موجی از نگرانی را در مشتریانش به [ ] نوشته بمب ساعتی در تجهیزات cisco اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/بمب-ساعتی-در-تجهیزات-cisco/
ساخت روبات دوپا با قابلیت انجام همه کارهای روزانه

درخواست حذف اطلاعات
این روبات چابک بر حرکت به واسطه پاها تاکید دارد و قادر است در نحوه حرکات بدنی روبات ها انقلاب بزرگ ایجاد کند. بر اساس پروژه روباتیک کالج مهندسی وابسته با دانشگاه ایالتی اورِگان محققان برای نخستین بار موفق به ساخت روبات هوشمند با قابلیت های منحصر به فردی شدند که با نام «کاسِی» شناخته می شود. این روبات [ ] نوشته ساخت روبات دوپا با قابلیت انجام همه کارهای روزانه اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/ساخت-روبات-دوپا-با-قابلیت-انجام-همه-کار/
صعود بازارهای آسیایی در آستانه انتشار گزارش بانک مرکزی آمریکا

درخواست حذف اطلاعات
بازارهای سهام آسیا از هنگ کنگ تا سنگاپور صعود روز گذشته وال استریت را دنبال کردند و روز چهارشنبه در سطح بالاتری ایستادند. با ازسرگیری روند صعودی سهام چین در هنگ کنگ شاخص ام اس سی آی آسیا اقیانوسیه . درصد رشد کرد و به بالاترین سطح از ژوییه سال صعود کرد. شاخص نیک کی [ ] نوشته صعود بازارهای آسیایی در آستانه انتشار گزارش بانک مرکزی آمریکا اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/صعود-بازارهای-آسیایی-در-آستانه-انتشار/
guardiola: it is special for football when two teams play like that

درخواست حذف اطلاعات
pep guardiola pictured with sergio ag ero says of the first leg against monaco it is special for football when two teams play like that . نوشته guardiola: it is special for football when two teams play like that اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/guardiola-it-is-special-for-football-when-two-teams-play-like-that/
تحقیقات جدید آمریکا درباره همکاری زیرمجموعه دویچه بورس با ایران

درخواست حذف اطلاعات
دادستانهای آمریکایی به تحقیقات درباره احتمال نقض تحریمهای ایران از سوی دویچه بورس و کلیراستریم بانکینگ که زیرمجموعه این شرکت است ادامه می دهند. تحقیقات درباره انجام مبادلات ایرانی از سوی دویچه بورس و کلیراستریم که تحت قانون تحریمهای آمریکا غیرقانونی بوده است از سوی دفتر پریت بهارارا دادستان آمریکا در منهتن دنبال می شود. [ ] نوشته تحقیقات جدید آمریکا درباره همکاری زیرمجموعه دویچه بورس با ایران اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/تحقیقات-جدید-آمریکا-درباره-همکاری-زیر/
disabled children in england finding it increasingly hard to access council care

درخواست حذف اطلاعات
by patrick butler social policy editor the ncb warns the figures may be an underestimate as their sources do not include children in private specialist schools. families of children with disabilities and complex care needs are finding it increasingly difficult to access specialist local authority help a study has suggested. a national children s bureau (ncb) [ ] نوشته disabled children in england finding it increasingly hard to access council care اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/disabled-children-in-england-finding-it-increasingly-hard-to-access-council-care/
پرند در حال تبدیل شدن به محل زندگی

درخواست حذف اطلاعات
تا کنون هزار واحد مسکن مهر پرند افتتاح شده و هزار واحد باقی مانده که اگر زیرساخت ها انشعابات و مترو تکمیل شود این شهر می تواند قابلیت سکونت به خود بگیرد. در شهر جدید پرند تا کنون هزارواحد مسکن مهر افتتاح شده و هزار واحد باقی مانده که مدیرعامل شهرهای جدید [ ] نوشته پرند در حال تبدیل شدن به محل زندگی اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/پرند-در-حال-تبدیل-شدن-به-محل-زندگی/
historic conservative win in the copeland by-election is within our grasp says sir michael fallon

درخواست حذف اطلاعات
by christopher hope british defence secretary michael fallon a historic victory in the copeland by-election tomorrow is within our grasp a senior cabinet minister has said. the conservatives plan to flood the cumbrian seat with 20 mps and activists on thursday in a bid to win seat from labour for first time since it was created in [ ] نوشته historic conservative win in the copeland by-election is within our grasp says sir michael fallon اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/historic-conservative-win-in-the-copeland-by-election-is-within-our-grasp-says-sir-michael-fallon/
تکلیف سودهای معوق سپرده گذاران کاسپین چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
در جریان حواشی پیش آمده برای موسسه کاسپین و زیرمجموعه های آن دریافت مبالغ و البته سود مربوط به سپرده مشتریان از مهم ترین دغدغه های آنها محسوب می شود. این در حالی است که سپرده گذاران می توانند مطمئن باشند منابع و همچنین سود معوق شده آنها پرداخت خواهد شد اما این موضوع مشروط به افزایش حجم نقدینگی موسسه و [ ] نوشته تکلیف سودهای معوق سپرده گذاران کاسپین چیست؟ اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/تکلیف-سودهای-معوق-سپرده‌گذاران-کاسپی/
افزایش قیمت سکه در بازار

درخواست حذف اطلاعات
در بازار امروز چهارشنبه سکه تمام طرح جدید با افزایش تومانی نسبت به دیروز یک میلیون و هزار تومان عرضه می شود و دلار آمریکا تومان قیمت دارد. هر گرم طلای عیار با روند صعودی به هزار تومان نزدیک شده است. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب [ ] نوشته افزایش قیمت سکه در بازار اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/افزایش-قیمت-سکه-در-بازار/
برنامه معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه حمایت از بالگردهای تولید داخل

درخواست حذف اطلاعات
مسؤول کمیته بالگردهای تجاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت از بالگردهای تولید داخل به منظور رقابت این محصولات با نمونه های خارجی را از برنامه های این کمیته در سال آینده ذکر کرد. علی طاهرخانیبا اشاره به برنامه های آینده این کمیته اظهار کرد: حمایت از فناوری و توان صنعتی [ ] نوشته برنامه معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه حمایت از بالگردهای تولید داخل اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/برنامه-معاونت-علمی-ریاست‌جمهوری-در-زم/
جزئیات محدودیت های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت راه و شهرسازی جزئیات محدودیت های ترافیکی روزهای چهارشنبه (چهارم اسفندماه) تا شنبه (هفتم اسفندماه) را اعلام کرد. براین اساس تردد موتورسیکلت از ساعت روز چهارشنبه تا صبح روز شنبه در محورهای کرج چالوس هراز فیروزکوه و محور تهران سمنان مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود. همچنین تردد [ ] نوشته جزئیات محدودیت های ترافیکی آخر هفته اعلام شد اولین بار در روزنامه آسیا. پدیدار شد.منبع : http://asianews.ir/2017/02/جزئیات-محدودیت‌های-ترافیکی-آخر-هفته-ا/